Polityka prywatności

Ochrona danych to kwestia wzajemnego zaufania, a my zapewniamy, że Państwa dane znajdują się w dobrych rękach. Przykładamy dużą wagę do ochrony, pobierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych zgodnie z prawem, w celu zachowania sfery prywatnej i osobistej.

Aby podczas odwiedzin witryny naszego sklepu internetowego czuli się Państwo pewnie, niniejszym informujemy Państwa w naszej polityce prywatności:

 • Jakie dane zapisujemy podczas Państwa wizyty w sklepie internetowym Grapa Systems.

 • W jakim celu przetwarzamy Państwa dane.

 • Jakie posiadają Państwo prawa i możliwości dokonania ustawień, w szczególności, w jaki sposób mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych lub wycofać ewentualnie udzielone zgody

 

I Nazwa i adres administratora danych

 

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych odnośnych krajowych przepisów państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest firma:

 

Grapa Systems Sp. z o.o.

ul Obozowa 20/U11

01-161 Warszawa

NIP: 701-09-82-557 | KRS: 0000841757 | Kapitał zakładowy: 10.000 zł

 

II PODSTAWOWE POJĘCIA I INFORMACJE

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, która może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana, w szczególności poprzez odniesienie do indentyfikatora (np. Imię, nazwisko, numer, identyfikator internetowy) lub do jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, tożsamości psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególne kategorie danych osobowych obejmują “wrażliwe dane osobowe”, tj. Dane, które mogą potencjalnie szkodzić osobie, której dotyczą dane, społecznie, w miejscu pracy, w szkole lub być przyczyna dyskryminacji. Takie dane osobowe zwykle dotyczą pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wierzeń religijnych lub filozoficznych lub przynależności do związków zawodowych, a także danych biometrycznych wykorzystywanych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Podmioty danych

Podmiotami danych są osoby fizyczne, których dane osobowe dotyczą I które mogą, bezpośrednio lub pośrednio być zidentyfikowane.

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i odpowiada za przetwarzanie danych osobowych. O ile nie określano inaczej w niniejszym dokumencie lub w warunkach określonej usługi, Grapa Systems będzie rozumiany jako administrator danych osobowych.

Procesor danych osobowych

Procesorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która na podstawie pisemnej umowy i instrukcji administratora przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzane danych osobowych oznacza dowolną operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorze danych osobowych, niezależnie od tego, czy są to zautomatyzowane sposoby, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnienie poprzez transmisję, rozpowszechnienie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

 

III Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia. 
2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
              a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą; 
              b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
              c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
              d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
              e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
              f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, 
3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 
4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych. 
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
              a) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych; 
              b) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych; 
              c) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania; 
              d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania; 
              e) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
              f) Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: info@grapa-systems  . 
              g) Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

 

IV Używanie plików cookies

1. Opis i zakres przetwarzania danych (analiza przeglądania internetu)

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania internetu. W ten sposób można przesyłać następujące dane:

a. Wprowadzone hasła wyszukiwania
b. Częstotliwość wywoływania strony internetowej
c. Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposob dane użytkowników podlegają pseudonimizacji za pomocą środków technicznych. Dlatego przyporządkowanie tych danych do konkretnego użytkownika nie jest możliwe. Nie są one przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Opis i zakres przetwarzania danych (funkcja „koszyk”)

Niektóre pliki cookies pozostają na Twoim komputerze na stałe i umożliwiają nam rozpoznanie Twojego komputera podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookies). Nasi partnerzy nie mogą korzystać z naszej strony internetowej w celu zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych za pomocą plików cookies. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. W ustawieniach bezpieczeństwa możesz na tymczasowe i gromadzone pliki cookie zezwolić lub nie, i to niezależnie od siebie. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookies, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne, a niektóre strony mogą być wyświetlane niepoprawnie. Aby skorzystać z naszego koszyka, trzeba zezwolić na tymczasowe pliki cookies! Dane przechowywane w naszych plikach cookies nie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi (nazwisko, adres itp.). Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy łączyć danych przechowywanych w naszych plikach cookies z Twoimi danymi osobowymi (nazwiskiem, adresem itp.).

3. Gromadzenie danych za pomocą Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi polegającej na analizie usług internetowych udostępnianej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Na przykład rejestrują one informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, Twoim adresie IP, stronie, z której wcześniej korzystałeś (URL strony odsyłającej) oraz dacie i godzinie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej, generowane przez ten plik tekstowy, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów tych stron oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w imieniu Google przetwarzają te dane strony trzecie, Google przekaże te informacje również tym stronom trzecim. Takie korzystanie podlega anonimizacji lub pseudonimizacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz bezpośrednio w Google tutaj.

4. Cel przetwarzania danych

Wykorzystanie plików cookies do analizy ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez te pliki dowiadujemy się, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

5. Czas przechowywania, możliwości sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez jego komputer na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookies. Zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce możesz przesyłanie plików cookie wyłączyć lub ograniczyć. Zapisane już pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie. Można to zrobić automatycznie. Jeżeli pliki cookies zostaną dla naszej strony internetowej wyłączone, pełne wykorzystanie jej wszystkich funkcji może nie być możliwe.
Transmisjom plików Flash cookies nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, natomiast jest to możliwe poprzez zmianę ustawień Flash Playera.

 

 

V Rejestracja w celu utworzenia konta klienta

Naturalnie można dokonywać zakupów w sklepie internetowym Grapa Systems nie posiadając osobistego konta klienta. Rejestracja w naszym sklepie internetowym ułatwi jednak Państwu dokonywanie kolejnych zakupów i sprawi, że zakupy staną się bardziej zindywidualizowane i prostsze. Przy kolejnym zamówieniu nie będą musieli Państwo na przykład ponownie uzupełniać danych adresowych, wybierać sposobu płatności czy określać sposobu dostawy. Korzystając z konta klienta możemy także zachować Państwa dane (np. dane o zamówieniach i pozycje na liście życzeń, a także oglądane przez Państwa produkty) i powiązać je z naszą bazą klientów i na tej podstawie przedstawiać Państwu spersonalizowane oferty produktów oraz wyświetlać bardziej trafne wyniki wyszukania, które będą opierać się na Państwa dotychczasowych preferencjach zakupowych.

Po dokonaniu rejestracji w celu założenia konta klienta uzyskają Państwo od nas bezpośredni i chroniony hasłem dostęp do Państwa danych podstawowych zachowanych u nas (np. numer klienta, imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące płatności), a także do danych dotyczących zamówień (zamówione produkty, numery artykułów, informacje o rozmiarach) oraz dostęp do pozostałych informacji (np. produkty na liście życzeń). Dane, które podczas rejestracji należy uzupełnić obligatoryjnie, są z reguły specjalnie oznaczone, np. gwiazdką („*“). W przypadku informacji podawanych dobrowolnie informujemy, w jakim celu je zbieramy. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, zachowujemy przez krótki czas użyty przez Państwa podczas rejestracji adres IP.

Konto klienta i znajdujące się na nim zapisane dane można w każdej chwili usunąć. W tym celu prosimy o przesłanie nam powiadomienia, które nie wymaga zachowania określonej formy, np. na adres e-mail info@grapa-systems.pl, lub o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Proszę pamiętać: Usunięcie konta klienta nie pociąga za sobą automatycznie usunięcia historii zamówień i zachowanych w związku z nimi danych osobowych.

VI Zamówienia w sklepie internetowym

Rejestrujemy, jakie produkty są przez Państwa zamawiane lub umieszczane na liście życzeń. Poza tym utrwalamy dane, które pojawiają się bezpośrednio podczas realizacji Państwa zamówień. Dane dotyczące zamówień obejmują w szczególności:

 • informacje o zamówionych produktach, np. numery artykułów i rozmiar

 • adres e-mail

 • adres dostawy i adres, jaki ma widnieć na fakturze

 • dane dotyczące płatności

 • informacje o realizowaniu zobowiązań płatniczych oraz o wypłacalności, które otrzymujemy na Państwa temat od wywiadowni gospodarczych

 • informacje o zwrotach i reklamacjach (np. przyczyny zwrotów, zgłoszenia wad)

 • numery zamówień

 • numery śledzenia przesyłek firm przewozowych

Nawet jeżeli dokonają Państwo kilku zakupów jako gość i w każdym wypadku użyją identycznych danych podstawowych, nasze systemy połączą Państwa dane w jednym jednolitym rekordzie danych klienta w celu ułatwienia zarządzania naszą bazą klientów. Jeżeli zdecydują się Państwo później założyć konto klienta i zarejestrować się, rekord z Państwa danymi możemy połączyć z utworzonym kontem klienta, co umożliwi Państwu dostęp do dotychczasowych zamówień.

VII Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać w celu kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w masce wprowadania zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te to:

1. Numer zamówienia 
2. Numer telefonu
3. Imię i nazwisko
4. VIN
5. Numery kluczowe

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

1. Adres IP użytkownika
2. Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych Twoja zgoda jest uzyskiwana podczas procesu wysyłania i odwołuje się do niniejszej polityki prywatności.
Alternatywnie można skontaktować się z nami za pomocą podanego adresu mailowego. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane mailem.

Będą one wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

Potrzebne dane takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail będą zbierane poprzez naszą stronę internetową, aby zapewnić Tobie niezbędne informacje.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na udostępnieniu wyżej opisanej lokalizacji sklepów.

Podstawą prawną do przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości mailowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam jedynie do realizacji kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu przez E-mail istnieje również konieczne i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych.
Pozostałe dane osobowe, przetwarzane podczas procesu wysyłania, służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, skoro tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego i wiadomości wysyłanych mailem jest to sytuacja, gdy zakończyła się dana rozmowa z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, kiedy z okoliczności można wywnioskować, że daną sprawę  ostatecznie wyjaśniono. 
Dodatkowe dane osobowe, zgromadzone podczas procesu wysyłania, zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez E-mail, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
Sprzeciw mailem lub pocztą na adres:

Grapa Systems Sp. z o.o.

Ul. Obozowa 20/U11

01-161 Warszawa

info@grapa-systems.pl

Wszystkie dane osobowe, zapisane w trakcie kontaktu, zostaną w tym przypadku usunięte .

 

VIII Informacje o prawach osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych od 25 maja 2018 r.

Od 25 maja 2018r. każdy podmiot danych , który jest możliwą do zidentyfikowania osobą Grapa Systems i potwierdza swoją tożsamość z Grapa Systems, będzie miał następujące prawa na mocy rozporządzenia.

 

 

1. Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnia z art. 15 RODO podmiot danych będzie miał prawo dostepu do danych osobowych, co obejmuje również prawo uzyskania następujących informacji od Grapa Systems:

1    informacje, czy przetwarza dane osobowe,

2    informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, planowanym czasie przetwarzania, istnieniu prawa do żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych przez administratora danych oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych osobowych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych osobowych, jeżeli dane te nie pochodzą od odpowiedniego podmiotu danych.

3    informacje na temat faktu, że administrator wykorzystuje automatyczne przetwarzanie, w tym profilowanie,

4    informacje o odpowiednich gwarancjach w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE, jeżeli prawa i wolności innych osób nie sa naruszone,

5    kopie danych osobowych.

W przypadku ponownego zgłoszenia Grapa Systems będzie uprawiony do pobrania rozsądnej opłaty za dostarczenie kopi danych osobowych

Prawa do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i do informacji moga byc wykonywane w siedziebie Grapa Systems.

Prawo do uzyskania kopi przetwarzanych danych osobowych może być wykonywane w siedzibie Grapa Systems po udokumentowaniu tożsamości wnioskodawcy.

 

2. Prawo do korekty niedokładnych danych osobowych

Zgodnie z art. 16 RODO podmiot danych będzie miał prawo do korekty niedokładnych danych dotyczących osoby, której dane dotyczą, przetworzonej przez Grapa Systems. Klienci Grapa Systems będą zobowiązani do informowania Grapa Systems o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych oraz o udowodnieniu takich zmian.

W tym samym czasie klienci Grapa Systems są zobowiązani do współpracy z Grapa Systems, jeśli zostanie potwierdzone, że dane osobowe przetwarzane na temat osoby, której dane dotyczą, nie są dokładne. Dane zostana poprawione bez zbędnej zwłoki, jednak zawsze w odniesieniu do technicznej wykonalności. Żądanie korekty danych osobowych może zostać zgłoszone w siedziebie Grapa Systems, po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

 

3. Prawo do usunięcia danych osobowych

Zgodnie z art. 17 RODO podmiot danych ma prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że Grapa Systems udowodni uzasadnione powody przetwarzania tych danych osobowych. Grapa Systems posiada mechanizmy zapewniające automatyczną anonimizację lub usuwanie danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przetworzone. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej dane osobowe nie zostały usunięte, może zwrócić się do nas pisemnie, wysyłając zawiadomnienie do siedziby Grapa Systems.

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 18 RODO podmiot danych ma prawo zażądać, aby do czasu rozpatrzenia jego wniosku administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych dotyczących podmiotu danych, jeżeli osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się dokładności danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ich przetwarzania lub samego przetwarzana, na piśmie, wysyłając zawiadomienie do siedziby Grapa Systems.

 

5. Prawo do otrzymywania informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania

Zgodnie z art. 19 RODO, podmiot danych będzie miał prawo, aby Grapa Systems poinformował go, że wprowadzi lub poprawił lub usunął jego nade osobowe lub ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli dane osobowe zostana poprawione lub usunięte, poinformujemy wszystkich odbiorców danych osobowych, o ile nie okaże się to niemożliwe lub wymaga nieuzasadnionego wysiłku. Na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą, możem poinformować osobę, której dane dotyczą, o takich odbiorach.

 

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Zgodnie z art. 20 RODO, podmiot danych bedzie miał prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, które podmiot danych udostępnił administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, oraz prawo żądania od Grapa Systems przeniesienia te dane do innego administratora danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, w związku z umową o  świadczenie usług lub na podstawie zgody, udostępnia Grapa Systems swoje dane osobowe, a przetwarzanie odbywa się automatycznie, podmiot danych jest uprawniony do uzyskania takich danych w postaci uporządkowanej, powszechnie używanej I możliwej do odczytu maszynowego format. Jeśli  jest to technicznie możliwe, dane te mogą zostać bezpośrednio przesłane do wybranego przez Ciebie administratora danych, jeśli zidentyfikowana zostanie osoba kontaktowa działająca w imieniu takiego kontrolera i czy będzie możliwa weryfikacja tożsamości tej osoby.

Jeśli korzystanie z tego prawa będzie miało negatywny wpływ na prawa i wolności stron trzecich, Twoje żadanie nie zostanie przyznane. Żądanie może zostać zgłoszone w sklepach Grapa Systems po udowodnieniu, że twoje żądanie jest zgodne z prawem.

 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 21 RODO podmiot danych ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy Grapa Systems.

Jeżeli Grapa Systems nie udowodni, że istnieje poważny uzasadniony powód przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, Grapa Systems niezwłocznie zaprzestanie takiego przetwarzania.

Pisemny sprzeciw można przesłać do siedziby Grapa Systems.

 

8. Prawo do wycofania zgody przy przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach komercyjnych może zostać wycofana w dowolnym czasie. Zgoda zostanie wycofana wyraźnym, jednoznacznym i zrozumiałym wyrażeniem woli, sporządzonm telefonicznie, przez e-mail lub w siedzibie Grapa Systems.

Zgoda na wysyłanie komunikatu marketingowego do konkretnego kontaktu elektronicznego może zostać w każdej chwili wycofana przez telefon, e-mail lub w siedzibie

 

Legal

Credits

Concept and production:

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.

group_work Zgoda na pliki cookie